M.V. Nikerov, D.A. Bochvar, et al. (1981). "O NOVYH KRISTALLICHESKIH MODIFIKACIJAH UGLERODA I NITRIDA BORA." Izv.Akad.Nauk SSSR, ser. Khim.: 1177-1178.

UDC code 548.3:546.26:546.27'171